נהלי הסכם כשרות

מחלקת כשרות

שכר השגחה מוגדר מסמכים נלווים. אין לגבות מבעל העסק כל תמורה נוספת מעבר לתשלום אגרה ושכר השגחה כחוק

אי מתן טובת הנאה לשום גורם רבני הקשור לעסק.

תנאי עבודה הולמים למשגיח

חתימת חוזה העסקת נאמן כשרות, עם חברת כ"א, העובדת עם הרבנות

איסור פתיחת העסק בזמנים מוגדרים כגון: שבתות, חגים וכו'

הגדרת האריזות וסימני הכשרות

איסור צילום תעודת הכשרות

נהלי הכשרות 
מהווים חלק 
בלתי נפרד מההסכם

יש לזכור, כל מה שנכלל בהסכם ההשגחה הכולל את נהלי הכשרות, הוא המחייב ואי קיום ההסכם או חלק ממנו, מהווה עילה להסרת הכשרות והפרסום על כך ולבעל העסק לא תהיה שום תביעה כנגד הרבנות בהקשר לכך.

אי עמידה בתנאי ההסכם מהווה עבירה על סעיף 2 לתקנות חוק איסור הונאה בכשרות תשמ"ט (1989) וניתן להטיל קנס מנהלי בעל העסק חותם על ההסכם.

עיגולים כחלק מהלוגו

עדכון
התעודה

הרבנות תקפיד לחדש התעודה מיד עם תום תוקף התעודה הישנה, כדי למנוע אי נעימות לבעל העסק וכדי להציג שירות נכון לבעל העסק. כל זאת כמובן אם כל תנאי הכשרות במקום נשמרים הן הנוהלים והן הסכם ההשגחה.

עיגולים כחלק מהלוגו

משגיחים

הרבנות תקבע משגיח/ים בעסק ותתן לו כתב מינוי. המשגיח יחתום על אחריותו לביצוע נהלי הכשרות לעסק. הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח, אלא חברת כ"א המעסיקה אותם,אולם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל עסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, מה סמכויותיו וחובותיו. המשגיח ימלא את תפקידו בהתאם להנחיות הרבנות תוך חובתו כעובד כלפי מעבידו בכל ענין ובתנאי שאיננו פוגע בחובותיו מטעם הרבנות.
המועצה הדתית תנפיק אישור תשלום אגרה. אישור זה מיועד למנהל מחלקת הכשרות ויצורף לתיק בעל העסק מקבל הכשרות.

דילוג לתוכן