ראש השנה

רקע

ראש השנה הוא היום המרכזי שממנו מסתעפת השנה כולה, ואליו היא חוזרת עייפה, גדושת חוויות.

ברגע אחד נחתם גורלה של השנה היוצאת וקללותיה, ובאותו רגע באה הבשורה המבורכת ועמה התקווה כי: 'תחל שנה וברכותיה'.

בראש השנה נברא האדם. באותו יום חטא, באותו יום שב בתשובה, ובאותו יום נסלח לו. זוהי תמצית סיפור יומו הראשון של האדם בעולמו.

כך הגיע לארץ החיים, כך פתח את נשימותיו הראשונות, כאשר על פתחו ניטש הקרב בין הטוב לרע, בין החיים למוות, בין הייאוש לניצחון.

תמיד נצמדת לצידו האפשרות: לפתוח תמיד דף חדש, לחזור רענן אל תחילתו של המאבק – ולנצח.

לולא היה "ראש" לשנה, לו היו כל חיי האדם יחידה אחת בת שבעים או שמונים שנה, לא היתה תקווה למאבקיו, לא היתה פינה לחלומותיו ולשאיפותיו. הגלגל היה ממשיך לנוע על המסלול הראשון מלידתו ועד לרגעו האחרון.

ה"ראש" אשר ניתן לשנה הוא תרומתו של הבורא לקיומו של העולם ולחייו של האדם. מתנה זו מאפשרת לחזור תמיד אל קו ההתחלה ואל נקודת הזינוק. להתחיל שוב, לנסות שוב, להחליף אולי את שדה הקרב ולהסתער עליו בכל כוחנו.

ברגעים ראשונים אלו של השנה, ה' יתברך, כביכול, מופיע לעינינו. ברגע שלאחר מכן הוא מאלצנו לחפשו ולבקשו, בהבטחה כי אכן נמצאנו אם רק נבקש: "ובקשתם משם את ה' אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו…"

אולם למי אשר דרכו קשה, למי שלבבו ונפשו אינם פנויים לדרוש את ה', מי שנכבש על ידי מאבקי חייו, בעבורו אמרו חז"ל: "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותיו קרוב – אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים".

בימים הנוראים, כאשר יורדת ההשראה על נפשו של האדם, קרוב הוא האלוקים לקוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. אז ניתן למצוא אותו בינינו, איתנו ובתוכנו.

שאל הרבי מקוצק את אחד מחסידיו: "אמור נא לי, היכן נמצא אלוקים?" שתק החסיד. השיב הרבי: "אלוקים נמצא בכל מקום שבו נותנים לו להיכנס".

ראש השנה הוא חג מלכותו של ה'.

ההכרה במלכות ה' היא תוכנה של תפילת ראש השנה. ההמלכה שממליך האדם את הקב"ה על עצמו ועל כל הבריאה פירושה, קבלת עול מלכות שמים בצורה הכרתית מוחשית. הכרה זו יכולה לבוא רק כאשר האדם מודע לכך שהוא עומד לדין, שהוא חש שגורל חייו אינו נתון בידיו, אלא תלוי בהחלטת הבורא. הוא מתפלל ומתחנן: "זכרנו לחיים", בידעו שחייו תלויים באישורו של הבורא. מתוך כך הוא מציב לעצמו שאיפת חיים בהתאם לרצון ה', ומבקש חיים שהם "למענך אלוקים חיים".

ההכרה במלכות ה' הבלעדית והנצחית והתאמת שאיפות החיים למטרות שהציב הבורא לאדם, הן היסוד לתשובה. ככל שיעמיק האדם ויבסס את הכרתו במלכות ה', באותה מידה תהיה שיבתו אליו רצינית ומעמיקה יותר.

ביום זה חוגגת את נצחונה האמונה בה' ובמלכותו. האמונה אשר צעדה עם ההיסטוריה אל כל יעדיה ואשר נותנת גם היום, ברגע זה ובשעה זו, את האפשרות, את הזדמנות החיים לכל אחד להצטרף, להתחיל הכול מבראשית, לפתוח דף חדש.

כל אשר חדר אלוקים ללבו, ולו רק פעם אחת, לו רק היום, מצטרף אל רבבות מיליוני העדים של כל הדורות אשר הכריזו: 'ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד'.

מדוע לא בא בן ישי???

מעשה נפלא אודות אחד האדמורי"ם אשר עמד בפני קהל עדתו ביום הראשון של ראש השנה, עוררם בדברי כיבושין, ולסיום-אמר כך:

"בני, היודעים אתם מדוע אין אנו נושעים? מדוע הגאולה עוד לא באה? מדוע אנו שקועים עד צוואר בצרות ויסורים? התשובה אחת היא-וכבר נרמזה בקינת ספר איכה, שם נאמר (א, י"א) 'כל עמה נאנחים מבקשים לחם'…

" 'כל עמה נאנחים'… כולם נאנחים, כולם מבקשים, כולם עומדים לפני אבינו שבשמים בראש השנה ושופכים את ליבם, עולם על מה? על מה הם מתחננים? מה הם שואלים? 'מבקשים לחם'… הם אינם מבקשים על כבוד השכינה, הם אינם מבקשים על כבוד השכינה, הם אינם מבקשים על מלכותו יתברך-אלא רק 'שואלים לחם'… כל בקשותיהם ושאיפותיהם מתמצות במילה אחת קטנה: 'לחם'… גשמיות… פרנסה, ושוב פרנסה, ועוד קצת פרנסה לסיום!"…

ביום השני-שוב עמד האדמו"ר והשפיע מנועם אמרותיו על צאן מרעיתו, ואת דבריו-סיים שוב באותו ענין, כאשר הפעם הוא מביא סמך מפסוק אחר…

"כולם שואלים, מדוע עדיין משיח לא בא… ובכן, היודעים אתם מדוע? את התשובה-תוכלו למצוא בדברי הפסוק (שמואל א' כ', כ"ז): 'מדוע לא בן בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם'…

"וכך נוכל לדרוש את הפסוק… אנו שואלים: 'מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום?'… מדוע עדיין לא נגאלנו? הלא עמדנו אתמול כל היום בתפילה, אף היום אנו ממשיכים ומפילים תחינתנו בפני אבינו שבשמים, ועדיין משיח לא בא! אולם התשובה היא: 'אל הלחם'… נכון… התפללנו, התחננו, שיווענו, ביקשנו, אולם על מה? על לחמנו בלבד! על עוד מנה של גשמיות! על עוד פרוסה אחת של לחם!

"אילו היינו מתפללים על מה שראוי להתפלל עליו, אילו היינו מייחלים לאשר ראוי לייחל לו-בודאי היה כבר משיח מגיע זה מכבר… אילו תפילותינו, ותחנונינו, ושוועותינו, ובקשותינו, היו נסובות אודות גילוי כבוד מלכותו יתברך בעולם כולו-בודאי כבר היינו נגאלים… אולם מאחר ואנו שוכחים כל זאת וחושבים בעמדנו לפני האלוקים רק על מנת גשמיות-אין כל פלא כי איננו נענים, ועדיין שקועים אנו עד צוואר בגלות הנוראה בה אנו שרויים!"…

כה היו דבריו של הרבי, ואותם עלינו לזכור ולתת אל הלב… בעומדנו בראש השנה בתפילה בפני אבינו שבשמים-בל נשכח אפילו לרגע מהי התכלית האמיתית… על מה עלינו לבקש ולמה צריכים אנו לייחל…

נעמוד איפוא כולנו יחד ונבקש על כבודו יתברך, על גילוי שכינתו, ואזי-בודאי תתקבל תפילתנו, ואבינו שבשמים ימהר ויגאלנו בקרוב בימינו, אמן!

הלכות

.

א. מדליקין נר לכבוד יום טוב, ויקדימו לברך ואחר כך להדליק, ואפילו חל ראש השנה בשבת, יקדימו הברכה ואחר כך ההדלקה, שכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. וברכת ההדלקה בראש השנה היא "להדליק נר של יום טוב" ואין להזכיר יום הזכרון. ומכל מקום הנוהגות לברך בנוסח "להדליק נר של יום טוב הזכרון", אין לחוש להפסק, ולא הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים, אבל לכתחילה אין לאומרו, שאין לו יסוד ושורש.{חזו"ע שם עמ' סב}.

ב. יש נשים שנהגו לברך גם שהחיינו בשעת ההדלקה, אבל הנכון הוא שלא לברך שהחיינו בעת ההדלקה, אלא יכוונו לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו כששומעות ברכת שהחיינו בשעת הקידוש. [שו"ת יחוה דעת ח"ג(סי' לד), ובחזון עובדיה פסח (הלכות ערב פסח שחל בשבת סע' טז)].

ג. מה שנהגו לומר בקידוש שחרית של ראש השנה פסוק "וביום שמחתכם" וכו', אין צריך להקפיד לאמרו בטעמי המקרא, ואין לחוש בזה משום הזכרת ראש חודש.[ילקוט יוסף מועדים עמוד כט].

ד. מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם רמז לסימן טוב לכל ימות השנה, משום דסימנא מילתא היא. וכמו שאמרו בגמרא (הוריות יב. וכריתות ו.), ומביאים רוביא (הלשון ערבי לוביא), וקרא (דלעת), כרתי, סילקא,(תרד) ותמרים. והוסיפו עליהם מנהגים לאכול רימונים, ותפוח מרוקח בדבש, וראש כבש. [ילקו"י מועדים עמוד כט, הליכות עולם ח"ב עמוד רכז. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צג].

ה. נכון לנהוג לברך על פירות אלה לאחר נטילת ידים וברכת המוציא, ואכילת כזית פת, או לאחר ברכת המזון, כדי שלא יכנס בספק על ברכה אחרונה שלהם. וכשאוכלים בתוך הסעודה אין לברך האדמה על שום תבשיל של לוביא או קרא ושאר מיני ירקות מבושלים, אפילו אוכלם בלי פת. שהרי דרך ללפת את הפת בתבשילי ירקות. ואם נוהגים בזה קודם נטילת ידים, לאחר הקידוש מיד, יברך בורא פרי האדמה על הקרא והלוביא, ובברכתו פטר כל ברכות האדמה שלפניו.[ילקוט יוסף מועדים עמוד ל. שו"ת יחוה דעת חלק א' סי' פב. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צג, וצז].

ו. מכיון שבכלל הדברים שאוכלים לאכול בליל ראש השנה ישנם גם תמרים, שהם המובחרים שבשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, והם קודמים לברכה לרימונים ולשאר הפירות, לכן להם משפט הבכורה, ויקח תמרה, ויברך עליה בורא פרי העץ, ויאכלנה. ואם התמרים הם פרי חדש אצלו, יברך גם ברכת שהחיינו, ואחר כך יקח תמרה אחרת ויאמר: יהי רצון מלפניך וכו' שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו. ויאכל מהתמר.

ז. בברכת בורא פרי העץ על התמרה יכוין לפטור כל פרי העץ שעל השלחן שיאכל אחר כך. וכשיאכל אחר כך מהרמונים והתפוח, יאמר עליהם רק נוסח היהי רצון. וכן בברכת שהחיינו שבירך על התמרים פטר כל מיני פירות חדשים שלפניו מברכת שהחיינו. ולכן לא יניח לפניו בעת הקידוש את הפירות החדשים, ואם הם לפניו יתכוין בפירוש שלא לפוטרם, וגם יעשה מעשה ויכסם במפה, ובזה יוכל לברך עליהם שהחיינו. [חזון עובדיה על ימים נוראים עמוד צג].

ח. יש נוהגים לומר תחלה היהי רצון ואחר כך ברכת הנהנין על הפרי וטועמים. אבל מנהגינו כנזכר, לברך תחלה ברכת הנהנין ורק לאחר הטעימה אומרים את היהי רצון. [שם]

ט. רשאי כל אחד ואחד מבני הבית לברך בעצמו ברכת פרי העץ וברכת שהחיינו, ואינו חייב לצאת ידי חובה דוקא בברכתו של בעל הבית, ואפילו לאחר ששמע הברכה מבעל הבית, וענה אחריו אמן, ואין בזה משום ברכה שאינה צריכה. ומיהו יכולים כל בני הבית לשמוע הברכה והיהי רצון מגדול הבית ולצאת ידי חובתם.[ילקו"י מועדים שם. חזו"ע שם עמו' צח].

י. השומע מחברו שאומר יהי רצון נכון שיענה אחריו אמן.[ילקו"י מועדים עמוד ל. חזון עובדיה על פסח מהדו"ק עמוד רפח].

יא. כשאוכל מהרמונים אומר: "יהי רצון וכו' שנהיה מלאים מצות כרמון". ועל התפוח בדבש אומר: "שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". ועל הרוביא אומר: יהי רצון שירבו זכיותינו, ויש מוסיפים "ותלבבנו". וכשאוכל קרא אומר: יהי רצון שיקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינו. וכשלוקח הכרתי בידו יאמר: יהי רצון שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ואין צריך לאוכלו, כי אין רגילים לאכול דברים חריפים וחמוצים בר"ה.[ילקו"י שם. חזו"ע עמוד צז. והוא כרימון שמסיר הקליפה ויוצאים הגרעינים, כך ע"י התשובה חוזרים המצוות מהקליפות].

יב. אחר כך יקח ראש כבש או ראש איל בידו ויאמר "יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב וזה זכר לאילו של יצחק אבינו ע"ה בן אברהם אבינו עליו השלום". ואם לא מצא ראש כבש חלק בית יוסף, יקח ראש עוף, ויאמר: "יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב" (ולא יותר). ויוכל להביא בשר כבש עמו, ויוסיף: וזה זכר לאילו של יצחק וכו '[ילקו"י מועדים עמוד לא. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צז-צט. וכ"כ בספר זכרי כהונה ח"ב מערכת ר' אות ב'] .

יג. יש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, משום שמצינו במקרא (נחמיה יג, טז) שכתוב בו דאג, והוי לשון דאגה. ואדרבה יש שנוהגים להקפיד להביא דגים בראש השנה על השלחן, ואומרים עליו, יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. ובפרט כשחל בשבת. וכ"כ הרד"א.

יד. יש נוהגים לאכול קישואים בליל ראש השנה. ואף אם בישלו אותם בקדרה חלבית (נקיה) מותר לאוכלם בסעודה בשרית, משום שהחלב נתן טעם בקדרה, והקדרה נתנה טעם בקישואים, ועדיין הוא היתר.]ילקו"י מועדים עמוד לא. ודלא כמ"ש במועד לכל חי סי' יב, יח].

טו. יש שאין אוכלים ענבים בראש השנה, וטעמם על פי הסוד. ודוקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים המנהג לאוכלן בראש השנה. ויש נוהגים לאכול ריאה בראש השנה. [ילקו"י מועדים עמ' לב. וכן נהג מהר"ח פלאג'י לאכול ריאה. ע' במועד לכל חי סי' יב אות כה, מלשון מאיר עיניים].

טז. אם חל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, אסור לדחות את הטבילה לאחר ראש השנה, אלא ינהג בקדושה ובטהרה. והנוהג לטבול בערב ראש השנה, וחל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, חייב לקיים עונתו, ויחזור ויטבול בשחרית, ואפילו במים חמים שהוחמו מאתמול. [ילקו"י מועדים עמוד לב, חזו"ע ימים נוראים עמוד סא. מועד לכל חי סי' יב אות כז].

יז. יש נוהגים שלא לאכול מאכלים חריפים או חמוצים, אלא רק דברים מתוקים, לסימן טוב, שתהיה כל השנה טובה ומתוקה. [ספר תשובות רב נטרונאי גאון, עמ' שו]..

יח. יש נוהגים להביא בליל ראש השנה אתרוג על השלחן, ולומר לפני אכילתו יהי רצון שנהיה הדורים במצוות. ויש שמביאים אותו כשהוא מרוקח בדבש. והנוהגים כן יש להם על מה שיסמוכו. [ודלא כמ"ש ע"ז בספר יפה ללב בקונטרס יושר לבב סי' רכה].

יט. מנהג נכון לאכול בראש השנה דברים שמנים (בשר שמן), ודברים מתוקים וטעימים לחיך, וככתוב בנחמיה: לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם.[ילקו"י שם. חזו"ע ימים נוראים עמ' ק].

כ. אין להביא עצמו לידי בכיה ממש בתפלותיו, וכמבואר לעיל, שיום טוב של ראש השנה יש בו מצות שמחת יום טוב. וישמח ויבטח בהשי"ת שברוב חסדו וחמלתו יכתבהו עם בני ביתו בספר החיים והשלום, וכמו שאמרו בירושלמי (פ"ק דר"ה) ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו, אלו ישראל שיודעים שהן נידונים בראש השנה, והם לובשים ומתעטפים לבנים ומגלחים שערם, ואוכלים ושותים ושמחים. ויודעים שהקב"ה עושה להם נסים, וכותב אותם בספר החיים והשלום.[ילקו"י מועדים עמ' לב. שו"ת יביע אומר ח"י חאו"ח סי' מד].

כא. יתאמץ בכל כחו לשלוט ביצרו לבל יבוא לידי כעס והקפדה בתוך ביתו ביחוד בלילי ראש השנה ויומיהם. וטוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. ונכון ללמוד משניות מסכת ראש השנה בסעודת ראש השנה, כי דבר בעתו מה טוב.[ילקו"י מועדים עמ' לב].

כב. ראש השנה שחל להיות בשבת, יש מתירים לקרוא פרקי משניות של מסכת ראש השנה לאור הנר, ולא חיישינן שמא יטה, שאימת יום הדין עליהם. ויש שנראה מדבריהם להחמיר.(וראה לעיל סימן רעה). ומיהו בזמנינו שיש אור החשמל, אין איסור זה נוהג כלל בכל שבתות השנה, ומותר לקרות לאור הנר. ומיהו לאור החשמל אין איסור בקריאה לאור הנר בשבת. וגם במנורת חשמל שאפשר להגביר את מדת האור אין לגזור שמא יטה, ומותר ללמוד לאורם בשבת. ומכל מקום נכון שיכתוב מערב שבת על פיסת נייר "שבת" ויניחנו סמוך לכפתור החשמל.[ילקו"י מועדים עמו' לב, יביע אומר ח"א סי' טז. וח"ז סי' לז. יחוה דעת ח"ג סי' כ. חזו"ע ימים נוראים עמו' צב].

יהי רצון מלפני מלכנו, שבשנה המתחדשת עלינו לטובה, נזכה לפסוע פסיעות רבות משמעות בדרכנו למימוש ייעודנו .יזכנו אדון העולם, בקרוב בימינו, לקיים בין בני עמנו, את הכלל הגדול בתורתנו, 'ואהבת לרעך כמוך', כפשוטו ממש, ולאחר מכן, ללמדו לכל באי עולם.

א. מדליקין נר לכבוד יום טוב, ויקדימו לברך ואחר כך להדליק, ואפילו חל ראש השנה בשבת, יקדימו הברכה ואחר כך ההדלקה, שכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. וברכת ההדלקה בראש השנה היא "להדליק נר של יום טוב" ואין להזכיר יום הזכרון. ומכל מקום הנוהגות לברך בנוסח "להדליק נר של יום טוב הזכרון", אין לחוש להפסק, ולא הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים, אבל לכתחילה אין לאומרו, שאין לו יסוד ושורש.{חזו"ע שם עמ' סב}.

ב. יש נשים שנהגו לברך גם שהחיינו בשעת ההדלקה, אבל הנכון הוא שלא לברך שהחיינו בעת ההדלקה, אלא יכוונו לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו כששומעות ברכת שהחיינו בשעת הקידוש. [שו"ת יחוה דעת ח"ג(סי' לד), ובחזון עובדיה פסח (הלכות ערב פסח שחל בשבת סע' טז)].

ג. מה שנהגו לומר בקידוש שחרית של ראש השנה פסוק "וביום שמחתכם" וכו', אין צריך להקפיד לאמרו בטעמי המקרא, ואין לחוש בזה משום הזכרת ראש חודש.[ילקוט יוסף מועדים עמוד כט].

ד. מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם רמז לסימן טוב לכל ימות השנה, משום דסימנא מילתא היא. וכמו שאמרו בגמרא (הוריות יב. וכריתות ו.), ומביאים רוביא (הלשון ערבי לוביא), וקרא (דלעת), כרתי, סילקא,(תרד) ותמרים. והוסיפו עליהם מנהגים לאכול רימונים, ותפוח מרוקח בדבש, וראש כבש. [ילקו"י מועדים עמוד כט, הליכות עולם ח"ב עמוד רכז. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צג].

ה. נכון לנהוג לברך על פירות אלה לאחר נטילת ידים וברכת המוציא, ואכילת כזית פת, או לאחר ברכת המזון, כדי שלא יכנס בספק על ברכה אחרונה שלהם. וכשאוכלים בתוך הסעודה אין לברך האדמה על שום תבשיל של לוביא או קרא ושאר מיני ירקות מבושלים, אפילו אוכלם בלי פת. שהרי דרך ללפת את הפת בתבשילי ירקות. ואם נוהגים בזה קודם נטילת ידים, לאחר הקידוש מיד, יברך בורא פרי האדמה על הקרא והלוביא, ובברכתו פטר כל ברכות האדמה שלפניו.[ילקוט יוסף מועדים עמוד ל. שו"ת יחוה דעת חלק א' סי' פב. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צג, וצז].

ו. מכיון שבכלל הדברים שאוכלים לאכול בליל ראש השנה ישנם גם תמרים, שהם המובחרים שבשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, והם קודמים לברכה לרימונים ולשאר הפירות, לכן להם משפט הבכורה, ויקח תמרה, ויברך עליה בורא פרי העץ, ויאכלנה. ואם התמרים הם פרי חדש אצלו, יברך גם ברכת שהחיינו, ואחר כך יקח תמרה אחרת ויאמר: יהי רצון מלפניך וכו' שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו. ויאכל מהתמר.

ז. בברכת בורא פרי העץ על התמרה יכוין לפטור כל פרי העץ שעל השלחן שיאכל אחר כך. וכשיאכל אחר כך מהרמונים והתפוח, יאמר עליהם רק נוסח היהי רצון. וכן בברכת שהחיינו שבירך על התמרים פטר כל מיני פירות חדשים שלפניו מברכת שהחיינו. ולכן לא יניח לפניו בעת הקידוש את הפירות החדשים, ואם הם לפניו יתכוין בפירוש שלא לפוטרם, וגם יעשה מעשה ויכסם במפה, ובזה יוכל לברך עליהם שהחיינו. [חזון עובדיה על ימים נוראים עמוד צג].

ח. יש נוהגים לומר תחלה היהי רצון ואחר כך ברכת הנהנין על הפרי וטועמים. אבל מנהגינו כנזכר, לברך תחלה ברכת הנהנין ורק לאחר הטעימה אומרים את היהי רצון. [שם]

ט. רשאי כל אחד ואחד מבני הבית לברך בעצמו ברכת פרי העץ וברכת שהחיינו, ואינו חייב לצאת ידי חובה דוקא בברכתו של בעל הבית, ואפילו לאחר ששמע הברכה מבעל הבית, וענה אחריו אמן, ואין בזה משום ברכה שאינה צריכה. ומיהו יכולים כל בני הבית לשמוע הברכה והיהי רצון מגדול הבית ולצאת ידי חובתם.[ילקו"י מועדים שם. חזו"ע שם עמו' צח].

י. השומע מחברו שאומר יהי רצון נכון שיענה אחריו אמן.[ילקו"י מועדים עמוד ל. חזון עובדיה על פסח מהדו"ק עמוד רפח].

יא. כשאוכל מהרמונים אומר: "יהי רצון וכו' שנהיה מלאים מצות כרמון". ועל התפוח בדבש אומר: "שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". ועל הרוביא אומר: יהי רצון שירבו זכיותינו, ויש מוסיפים "ותלבבנו". וכשאוכל קרא אומר: יהי רצון שיקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינו. וכשלוקח הכרתי בידו יאמר: יהי רצון שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ואין צריך לאוכלו, כי אין רגילים לאכול דברים חריפים וחמוצים בר"ה.[ילקו"י שם. חזו"ע עמוד צז. והוא כרימון שמסיר הקליפה ויוצאים הגרעינים, כך ע"י התשובה חוזרים המצוות מהקליפות].

יב. אחר כך יקח ראש כבש או ראש איל בידו ויאמר "יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב וזה זכר לאילו של יצחק אבינו ע"ה בן אברהם אבינו עליו השלום". ואם לא מצא ראש כבש חלק בית יוסף, יקח ראש עוף, ויאמר: "יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב" (ולא יותר). ויוכל להביא בשר כבש עמו, ויוסיף: וזה זכר לאילו של יצחק וכו '[ילקו"י מועדים עמוד לא. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צז-צט. וכ"כ בספר זכרי כהונה ח"ב מערכת ר' אות ב'] .

יג. יש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, משום שמצינו במקרא (נחמיה יג, טז) שכתוב בו דאג, והוי לשון דאגה. ואדרבה יש שנוהגים להקפיד להביא דגים בראש השנה על השלחן, ואומרים עליו, יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. ובפרט כשחל בשבת. וכ"כ הרד"א.

יד. יש נוהגים לאכול קישואים בליל ראש השנה. ואף אם בישלו אותם בקדרה חלבית (נקיה) מותר לאוכלם בסעודה בשרית, משום שהחלב נתן טעם בקדרה, והקדרה נתנה טעם בקישואים, ועדיין הוא היתר.]ילקו"י מועדים עמוד לא. ודלא כמ"ש במועד לכל חי סי' יב, יח].

טו. יש שאין אוכלים ענבים בראש השנה, וטעמם על פי הסוד. ודוקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים המנהג לאוכלן בראש השנה. ויש נוהגים לאכול ריאה בראש השנה. [ילקו"י מועדים עמ' לב. וכן נהג מהר"ח פלאג'י לאכול ריאה. ע' במועד לכל חי סי' יב אות כה, מלשון מאיר עיניים].

טז. אם חל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, אסור לדחות את הטבילה לאחר ראש השנה, אלא ינהג בקדושה ובטהרה. והנוהג לטבול בערב ראש השנה, וחל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, חייב לקיים עונתו, ויחזור ויטבול בשחרית, ואפילו במים חמים שהוחמו מאתמול. [ילקו"י מועדים עמוד לב, חזו"ע ימים נוראים עמוד סא. מועד לכל חי סי' יב אות כז].

יז. יש נוהגים שלא לאכול מאכלים חריפים או חמוצים, אלא רק דברים מתוקים, לסימן טוב, שתהיה כל השנה טובה ומתוקה. [ספר תשובות רב נטרונאי גאון, עמ' שו]..

יח. יש נוהגים להביא בליל ראש השנה אתרוג על השלחן, ולומר לפני אכילתו יהי רצון שנהיה הדורים במצוות. ויש שמביאים אותו כשהוא מרוקח בדבש. והנוהגים כן יש להם על מה שיסמוכו. [ודלא כמ"ש ע"ז בספר יפה ללב בקונטרס יושר לבב סי' רכה].

יט. מנהג נכון לאכול בראש השנה דברים שמנים (בשר שמן), ודברים מתוקים וטעימים לחיך, וככתוב בנחמיה: לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם.[ילקו"י שם. חזו"ע ימים נוראים עמ' ק].

כ. אין להביא עצמו לידי בכיה ממש בתפלותיו, וכמבואר לעיל, שיום טוב של ראש השנה יש בו מצות שמחת יום טוב. וישמח ויבטח בהשי"ת שברוב חסדו וחמלתו יכתבהו עם בני ביתו בספר החיים והשלום, וכמו שאמרו בירושלמי (פ"ק דר"ה) ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו, אלו ישראל שיודעים שהן נידונים בראש השנה, והם לובשים ומתעטפים לבנים ומגלחים שערם, ואוכלים ושותים ושמחים. ויודעים שהקב"ה עושה להם נסים, וכותב אותם בספר החיים והשלום.[ילקו"י מועדים עמ' לב. שו"ת יביע אומר ח"י חאו"ח סי' מד].

כא. יתאמץ בכל כחו לשלוט ביצרו לבל יבוא לידי כעס והקפדה בתוך ביתו ביחוד בלילי ראש השנה ויומיהם. וטוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. ונכון ללמוד משניות מסכת ראש השנה בסעודת ראש השנה, כי דבר בעתו מה טוב.[ילקו"י מועדים עמ' לב].

כב. ראש השנה שחל להיות בשבת, יש מתירים לקרוא פרקי משניות של מסכת ראש השנה לאור הנר, ולא חיישינן שמא יטה, שאימת יום הדין עליהם. ויש שנראה מדבריהם להחמיר.(וראה לעיל סימן רעה). ומיהו בזמנינו שיש אור החשמל, אין איסור זה נוהג כלל בכל שבתות השנה, ומותר לקרות לאור הנר. ומיהו לאור החשמל אין איסור בקריאה לאור הנר בשבת. וגם במנורת חשמל שאפשר להגביר את מדת האור אין לגזור שמא יטה, ומותר ללמוד לאורם בשבת. ומכל מקום נכון שיכתוב מערב שבת על פיסת נייר "שבת" ויניחנו סמוך לכפתור החשמל.[ילקו"י מועדים עמו' לב, יביע אומר ח"א סי' טז. וח"ז סי' לז. יחוה דעת ח"ג סי' כ. חזו"ע ימים נוראים עמו' צב].

יהי רצון מלפני מלכנו, שבשנה המתחדשת עלינו לטובה, נזכה לפסוע פסיעות רבות משמעות בדרכנו למימוש ייעודנו .יזכנו אדון העולם, בקרוב בימינו, לקיים בין בני עמנו, את הכלל הגדול בתורתנו, 'ואהבת לרעך כמוך', כפשוטו ממש, ולאחר מכן, ללמדו לכל באי עולם.