פרשת ויחי

"ויחי יעקב בארץ מצרים" (מז – כח) יעקב מרמז על מידת ה"אמת" – "תתן אמת ליעקב". במידת האמת אפשר לבלות את כל העיתים הקש/ות והמצרים (מלשון מיצר) הקשים ביותר… (חידושי הרי"מ ז"ל) למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד. (רש"י) מקשים המפרשים מה שנאמר במדרש, כי […]

פרשת ויגש

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני…" על פסוק זה שבפתח הפרשה שנינו במדרש רבה: אמר רב סימון: בנימוסין (=בספר החוקים) שלנו כתוב: "אם אין לו – ונמכר בגנבתו" (שמות כ"ב, ב). מדרש תמוה זה נתפרש על-ידי רבי יעקב קראנץ ("המגיד מדובנא") בדרך הבאה: יהודה מבקש בכל כוחו להניא את השליט המצרי מלהחזיק בבנימין אחיו כעבד. […]

פרשת מקץ

"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם" (מא – א) "ויהי מקץ" – כאשר מגיע קצו של אדם עליו ליתן דין-וחשבון בעולם העליון, אזי "שנתיים ימים" – שנים הרבה נחשבות לימים מספר, כי מובאים בחשבון רק הימים שבהם עשה ופעל משהו בתורה, בתפילה וביהדות, וממילא "ופרעה" – מתגלה (מלשון "פרעה אהרן"), כי "חולם" – שכל החיים […]

פרשת וישב

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען" (ל"ז, א) נשאלת השאלה: מה מלמדנו הכתוב, המדגיש בסוף פסוק זה, שיעקב ישב "בארץ כנען"? כלום לא ידענו מכבר, שארץ מגורי אביו יצחק היתה ארץ כנען? אלא – אומרים חכמי ישראל – בציון המלים "בארץ כנען" בא הכתוב להורות לנו, שאין דבר העומד בפני מצוות ישיבת ארץ ישראל. […]

פרשת וישלח

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" (ל"ב, ד') הצדיק רבי מאיר'ל מפרימישלן אמר פעם באזני חסידיו: שנינו בפרקי אבות (ד', י"א): "העושה מצווה אחת – קונה לו פרקליט אחד" (מלאך, המליץ טוב בעדו). יעקב אבינו שלח אפוא על עשיו מלאכים שנבראו מהמצוות שעשה, שימליצו טוב בעדו בפני עשיו ואנשיו. הוא שאומרים חכמי המדרש: "וישלח […]

פרשת ויצא

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כ"ח, י) הגאון רבי יוסף דוב סולובייציק מבריסק, בעל "בית הלוי", מסביר את כפל-הלשון בתחילת הפרשה בדרך הבאה: כשאדם עובר ממקום למקום, הוא עושה זאת מאחת הסיבות הבאות: א) הוא מחליט לעזוב את מקום-מגוריו, מנימוק זה או אחר; ב) הוא משתוקק להגיע למקום החדש. במקרה של הליכת יעקב לחרן […]

פרשת חיי שרה

פרשה זו קרויה "חיי שרה", אף-על-פי שמסופר בה על מות שרה אימנו. בדומה לכך נקראת הפרשה האחרונה בספר "בראשית": "ויחי", אף כי היא מספרת בעיקר על מות יעקב. בכך יש רמז לדברי חכמינו ז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים" (ברכות י"ח, ע"ב; ועוד). על דברי הפתיחה בפרשתנו: "ויהיו חיי שרה…" אומרים חכמינו ז"ל: נאמר במגילת קוהלת […]

פרשת וירא

'וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל" (יח – א) אברהם אבינו היה כל כך שפל בעיני עצמו, עד כי חשב שלכשעצמו איננו ראוי כלל להשראת השכינה, אלא בזכותו של ה"צדיק" ממרא (הוא נחשב צדיק בעיניו על שום שיעץ לו להימול בגלוי) נראה אליו ה' יתברך; אבל "והוא יושב פתח האהל" – הוא […]

פרשת לך לך

בפרשת "לך-לך" פותחת התורה את סיפורי אבות האומה: אברהם, יצחק ויעקב; ולכך היא מייחדת עשר פרשיות שלמות (מתחילת פרשתנו עד סוף ספר "בראשית"). סיפורי אברהם טבועים בשרשרת של נסיונות קשים, שבהם הוכיח אבי-האומה שלא בכדי נבחר על-ידי ה להפיץ את אמונת הייחוד בקרב יושבי הארץ. לדברי חז"ל, נתנסה אברהם אבינו בעשרה נסיונות – החל בקריאה: […]

פרשת נח

תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים. (רש"י). היהודי הקדוש מפשיסחה היה אומר: כל אדם רגיל לטעון, כי איננו עמל ויגע אלא בשביל בניו, שיגדלו ויהיו יהודים טובים ובני תורה. כאשר הבנים הללו מתבגרים, שוב אינם נותנים דעתם על עצמם וטוענים אף הם, כי כל עמלם ויגיעם אינו אלא בשביל בניהם. אי לזאת, כבר הייתי תאב לראות […]

דילוג לתוכן