פרשת ויקרא

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו (יד – ב) לכאורה יש לתמוה, לשם מה צריך המצורע להביא קרבן, והלא יסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם ולמה איפוא לא יתכפר חטאו על ידי היסורים שבאו עליו עקב הצרעת? ברם, דבר זה, שיסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם, למדו חכמינו מקל וחומר משן ועין, מה שן ועין […]

פרשת תזריע

אשה כי תזריע (יב – ב) אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך (מדרש). גופו של האדם הוא מטבעו רופף וחלש מגופם של שאר בעלי החיים. האדם נופל מכל שאר בעלי החיים גם בזה, שהללו מזונותיה מצויות ומזומנות להן בשדה וביער, וכן אינן זקוקות כלל למלבושים […]

פרשת פנחס

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כ"ה, י"א) בשביל שנתעצל משה במעשה זמרי לא ידע איש את קבורתו (מדרש). מה עניין מעשה-זמרי לקבורתו של משה? ברם, הרבי ר יהונתן ז"ל מפרש טעם לזה שלא ידע איש את קבורתו של משה: מפני שטוענים האפיקורסים, כי לא יתכן שהיה משה רבנו כה גדול כפי שכתוב בתורה, שכן […]

פרשת צו

צו את אהרון (ויקרא ו-ב) לשון זרוז, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. (רש"י). רבי ישראל מסלנט הזדמן פעם לפונדק שבאחד הכפרים. ראה בעל הפונדק כי לפניו אדם בעל הדרת פנים, ופנה אליו בשאלה: "שמא שוחט הוא מר? יש לי בהמה המיועדת לשחיטה, וקשה לי להוליכה אל השוחט שבעירה הסמוכה". "לא", השיב […]

פרשת בחוקותי

אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם (חוקותי כו-ג) פרש רש"י שתהיו עמלים בתורה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאם נשמור על התורה והמצוות נזכה לכל הברכות הטובות. וזה דוקא אם נעמול,משום שעיקר התורה תלוי בהתמדה ובעמל, שכן ההשקעה, המאמץ, הדבקות והעמל, מראים על אהבת התורה, ולא רק זאת אלא זוכה שהתורה נהפכת להיות […]

פרשת בהר

"ושבתה הארץ שבת לה" טעמה של מצות שמיטה הוא, שתשבות האדמה ותנוח כנגד כל השבתות שבהן הצמיחה צמחים ועשתה מלאכה. כל שנה מכילה (לפי ימות החמה) שלוש מאות ששים וחמשה יום, וביניהם – חמישים ושתים שבתות. לפי חשבון זה יוצא שמספר השבתות בשבע שנים הוא – שלוש מאות שישים וארבע. ומכיון שהאדמה עושה את מלאכתה […]

פרשת שמיני

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון וכו' (שמיני ט-א) וכבר אמרו חז"ל יום השמיני שהוא היה שמיני לימי המילואים, והוא ר"ח ניסן, שבו ביום הוקם המשכן ונתעטר אותו יום בעשרה עטרות כמו שמובא בסדר עולם, ובשבעת ימי המילואים הללו היה עומד משה ומשמש ככהן בהקמת המשכן ובפרוקו, וביום השמיני שהוא ר"ח ניסן אמר לו הקב"ה […]

פרשת מצורע

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו (יד – ב) לכאורה יש לתמוה, לשם מה צריך המצורע להביא קרבן, והלא יסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם ולמה איפוא לא יתכפר חטאו על ידי היסורים שבאו עליו עקב הצרעת? ברם, דבר זה, שיסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם, למדו חכמינו מקל וחומר משן ועין, מה שן ועין […]

פרשת אמור

"לאמו ולאביו" (כא – ב) ה"אבן עזרא" אומר, שלפיכך אמר הכתוב "אמו" לפני "אביו", משום שעל פי רוב חייו של זכר ארוכים מחייה של נקבה והאם מתה קודם. ומקשה העולם על ה"אבן עזרא", הלא נאמר להלן באותה פרשה (פסוק יא): "לאביו ולאמו לא יטמא" – אביו לפני אמו? על כך השיב הגאון רבי יעק'לה גזונדהייט […]

פרשת אחרי מות

"דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש…ולא ימות" שלא ימות כדרך שמתו בניו (רש"י). בתורת-כהנים נאמר, שההזהרה הזאת מוסבה על יום-הכיפורים, שאם הוא נכנס לקדשי-הקדשים יותר מכפי שהתירה תורה הריהו חייב מיתה. והנה בגמרא (שבועות י"ג) מקשים על עבירות שביום-הכיפורים, כיצד נענשים עליהן והלא יום-הכיפורים מכפר? ומתרצת הגמרא, כי יתכן הדבר כאשר […]

דילוג לתוכן